Мамкурулуштун 9-ноябрында №54-нпа буйругу менен  КР КЧ 41-03:2022 “От казан орнотуулары”  курулуш ченеми бекитилди.