Бухгалтерия

  • Институттун финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн  бухгалтердик, салык жана башкаруу эсебин шексиз  жүргүзүү;
  • Институттун финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн бухгалтердик, салык жана башкаруу эсебинин отчеттулугун  калыптандыруу жана берүү; 
  • Өзүнүн компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана салык органдары менен өз ара аракеттешүү;
  • Өзүнүн компетенциясынын чегинде конртакттык(келишимдик) жана каржы органдары менен өз ара аракеттешүү.

 

Башкы   бухгалтер – Суванова А. Дж.