Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары

Институт иштеген учурдан бери изилдөөлөрдүн багыттарына ылайык төмөндөгү иштерди  аткарып жатат:

 1. “Сейсмикалык райондордо имараттарды жана курулмаларды долбоорлоо” маалыматтык колдонмо басылды;
 2. Институттун илимий эмгектеринин жыйынактары байма-бай басылып чыгат;
  3. Жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча улуттук ченемдик база иштелип чыкты: 

-   2.01.01-93 КР КЧжЭ Сейсмикалык кичи райондорго бөлүүнү жана грунт-геологиялык шарттарды эске алып  Бишкек ш. аймактарына куруу. 
-  2.01.02-94 КР  КЧжЭ Кыргыз Республикасынын сейсмикалуулугу 9 балл болгон райондорунда куруу.  
-   31-01-95 КР КЧжЭ Труган курулуштардын турак имараттарынын жайларын кайра профилдөө. 
-  22-01-98 КР КЧжЭ Труган курулуштардын  имараттарынын жер титирөөгө туруктуулугун баалоо.  
-   КР 31-01-99 КЧжЭ Труган курулуштардын турак имараттарынын жайларын кайра профилдөө.  
- РДС 31-01-99. Кыргыз Республикасынын аймагында кайра профилдөөгө, кайра мерчемделүүгө жана реконструкциялоого тийиштүү болгон имараттарды жана курулмаларды инженердик текшерүүдөн өткөрүү тартиби.   
- Ысык-Ата сыныгына чектеш аймактарда куруу боюнча убактылуу сунуштар 

- “Кыштан курулган имараттарды бекемдөөнүн оптималдуу вариантын тандоону автоматташтыруу” темасындагы   "БЕКЕМ" программасын иштеп чыгуу.     

 1. Курулуш материалдары жана буюмдары боюнча ченемдик документтер иштелип чыкты:

-  12-01-95 КР КЧжЭ Бишкек ЖЭБинин алынып кетүүчү күлүн курулуш материалдарында, бетондордо жана эритмелерде пайдалануу боюнча нускама.

-   23-01-98 КР КЧжЭ Курулуш жылуулук  техникасы 

-   КР 23-01-2000 КЧжЭ Курулуш климатологиясы.
- КМС 21.40.01-96  Кыргыз СТ тастыктамалоо тутуму.  Курулуштагы тастыктамалоонун негизги жоболору

 - КМС 21.40.02-96 Кыргыз СТ тастыктамалоо тутуму.  Курулуштагы өндүмдөрдү тастыктамалоо жүргүзүү тартиби. 
- КМС 21.60.01:2000 Карапа кыш жана таштар.   Техникалык шарттар 

- Техникалык шарттар.  Модификацияланган ачыткыдан кийинки барда   (АС № 1835397 суперпластификаторду жасоо ыкмасы) 
- Техникалык шарттар. Цемент-кум жука карапа (черепица).
- Техникалык шарттар. Газкүлбетон, андан жасалган жылуулукту обочолонтуучу автоклавдык эмес  буюмдар. 

- Техникалык шарттар. Тротуар бетон плиталары. 

-  Чыпкаланган тунманы – кант өндүрүшүнүн калдыктарын  бетондо жана эритмелерде пайдалануу боюнча сунуштар.

 - Кыргыз Республикасынын капиталдык курулушунда бизнес-мерчемдерди түзүү боюнча колдонмо.   
- автоклавдык эмес  газкүлбетондон  жасалган  жылуулукту обочолонтуучу плиталардын тажрыйба партиясын даярдоонун технологиялык  регламенти.  – Бетон тротуар плиталарын  даярдоонун технологиялык  регламенти.  

- турак, коомдук жана өндүрүш арналышындагы курулуш объекттеринин сапатын жөнгө салуучу ченемдик документтерден алынган үзүндүлөрдүн жыйнагы. 

- техникалык-экономикалык маалыматтын  классификаторлору.  Курулуш өндүмү, курулуш чөйрөсүндөгү иш жана кызматтар, курулуштагы өнөр жай өндүмү.   
5. Өнөр жай өндүрүшүнө жаңы курулуш конструкциялары иштелип чыгып, жайылтылды: 

- мейкиндик туткалуу блоктору   (муздак жана жылууланган вариантта);
-  Кесилишкен (крест) пайдубалдар ;
- сейсмикалык райондордогу  чатырынын асты  бар имараттар үчүн  темир бетон стропило алкактары;

 - айыл чарба  имараттары үчүн жеңилдетилген тунуке панелдери;

  - айыл чарба жана кампага арналган алкак-арка кендир-каркас конструкциялар ;
- асты бар чатырлардын металл конструкциялары;
- жергиликтүү курулуш материалдары  пайдаланган аз кабаттуу каркас имараттар (сынч менен салынган имараттар)  ;
6. Республикаынын ӨКМы менен биргеликте жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу боюнча методикалык сунуштамаларды иштеп чыгып, кыйроо болгон зоналарда иштер жүргүзүлдү. 
7. Жаңы курулуш конструкцияларын жайылтуу боюнча рационалдуу сунуштарга автордук күбөлүктөр жана ырастоолор алынды. 
8. Жер титирөөдөн коргоонун  айкалыштырылган тутумунун экономдуу жана ишенимдүү конструкциясы иштелип чыкты.

 1. Туура көп кырдуу форманын толтурмасында композитти пайда кылуу боюнча изилдөө иштери жүргүзүлдү.

Туура форманын толтурмасын даярдоо үчүн тажрыйбалык агрегат иштелип чыкты. 

 1. Кыргыз ССРнин Ивановск МПСМ заводунун газсиликат майда дубал блокторунан кыноо изилденди. 2-категориянын чегиндеги эритмелер менен блоктордун чапташуусунун бекемдигин алууга боло тургандык далилденди.
  11. “Турак имараттардын перекрытие плиталарынын  контур боюнча армирлөөнү өркүндөтүү” темасы боюнча изилдөөлөр.  Экономикалык армирлөө менен плиталардын жетишерлик бекемдиги далилденди. 
 2. “Жеке куруучулар жана аз кабаттуу курулуш үчүн натыйжалуу конструкцияларды, буюмдарды иштеп чыгуу, изилдөө жана өздөштүрүү” тема боюнча изилдөөлөр жүргүзүлдү.  
 3. Жылуулукту обочолонтуучу көңдөй блокту колдонуу менен үч катмарлуу дубал конструкциясы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлдү. “Көзөнөктүү бетондон көңдөй блокторду пайдалануу менен жер титирөөгө туруктуу үч катмарлуу дубалдарды даярдоо боюнча техникалык чечимдердин альбому”  иштелип чыкты. 
 4. Ысык-Көлдүн жээк зоналарынын экологиялык коопсуздугун сактоону камсыздаган агынды сууларды биологиялык тазалоо боюнча жаңы технологияны колдонуп ченемдик негизди иштеп чыгуу.
 5. Терилерди кайра иштетүү боюнча заводдун жайгашуучу жерин тандоо үчүн экологиялык баалоо иштерин жүргүзүү.
 6. КР калктуу жерлери үчүн инженердик тутумдун генералдык схемаларын иштеп чыгуу боюнча программа.  КР калктуу жерлериндеги  инженердик тутумдардын абалы талдоого алынган.    Калктуу жерлердин  инженердик тутумдар менен камсыздалгандыгы туурасында  маалыматтар берилди.  Республика жана областтар боюнча жакынкы 10 жылга курулмаларды долбоорлоого жана курууга  чыгымдардын болжолдуу көлөмү берилген.  
 7. “Курулуштагы энергияны сактоо” илимий-техникалык программаны иштеп чыгуу, анын ченемдик камсыздалышы.
 8. 13-01-98 КР «Тышкы инженердик курулмалардын жана тарамдардын эскиргендигин текшерүү жана аныктоо боюнча нускама”   КЧжЭсин иштеп чыгуу. Ченемдик документ инженердик курулмалардын жана тарамдардын эскирүү деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет жана  аларды мындан ары иштетүүгө сунуштамаларды берет. 
 9. «Пинара-Бишкек» отелинин, ТС, ВК, ГВ тарамдарын инженердик текшерүүдөн өткөрүү. 
 10. Жана башка көптөгөн НПАлар.
 11. Институт бир катар Мамлекеттик программаларды иштеп чыккан.