Мамкурулуштун 9-ноябрында №55-нпа буйругу менен  КР КЧ 41-03:2022 “Жылытуу, желдетүү жана абаныкондициялоо” курулуш ченеми бекитилди.